Úvod > Reklamace
 

Reklamace

spinner

 

Reklamační řád

 

1. Společnost BEZO s.r.o. (dále jen Distributor) poskytuje na pneumatiky a ostatní prodávané zboží (dále jen výrobky), které konečnému spotřebiteli (dále jen Zákazníkovi) dodá přímo, záruku po dobu životnosti výrobku, nejdéle však 24 měsíců od data prodeje. Tato záruka se týká všech materiálových i výrobních vad, které prokazatelně existují v době přechodu nebezpečí škody.

Životností výrobku v případě pneumatik se rozumí pro účely uplatnění práv ze záruky na základě těchto Záručních a reklamačních podmínek doba od prvního užití nové pneumatiky až do jejího ojetí na 1,6 mm zůstatkové hloubky drážky běhounu pro pneumatiky všech značek dodávaných Distributorem.

2. Všechny reklamace musí být předkládány na reklamačních formulářích Distributora, náležitě vyplněných, přičemž je třeba, aby tyto formuláře byly podepsány Zákazníkem nebo jeho k tomu zmocněným zástupcem. Součástí reklamace musí být doklad o koupi zboží.

3. Bude-li reklamace Distributorem uznána, Distributor:

a) vadný výrobek vymění za nový, pokud výrobkem je pneumatika osobního vozu s 10% nebo menším ojetím nebo pneumatika nákladního vozu s 5% nebo menším ojetím.

b) poskytne Zákazníkovi finanční kompenzaci na nákup nového výrobku Distributora, pokud výrobkem není pneumatika ve stavu podle odstavce 3a) těchto Záručních a reklamačních podmínek. Výše finanční kompenzace se vypočítá podle zbývající hloubky dezénové drážky pneumatiky nebo podle procenta ojetí v okamžiku uznání reklamace.

4. Vadné výrobky, jejichž reklamace byla vyřízena postupem podle odstavce 3 těchto Záručních a reklamačních podmínek, se stávají majetkem Distributora.

5. Pokud má výrobek jinou než materiálovou či výrobní vadu (dále jen nevýrobková vada), Distributor může na takový výrobek poskytnout slevu ve výši dle svého svobodného uvážení; takováto sleva však bude poskytnuta pouze za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

a) Distributor takovou nevýrobkovou vadu uznal

b) výrobek lze řádně užívat i s nevýrobkovou vadou

c) výrobek je zcela nový, tj. nebyl dosud použit ani namontován

6. K úplnému posouzení reklamace, včetně charakteru vady, výše přiměřené slevy či peněžité náhrady a stupně ojetí pneumatiky, je oprávněn Distributor. V případě nutnosti je Distributor oprávněn reklamovaný výrobek rozřezat či postoupit k analýze do výrobního závodu.

7. Náklady vynaložené v souvislosti s reklamací vady jdou k tíži Distributora pouze v případě, že vada byla uznána Distributorem. Náklady vynaložené v souvislosti s reklamací, která nebyla distributorem uznána, jdou zcela k tíži Zákazníka.

8. Zákazník uplatňuje svůj nárok přímo u Distributora, u něhož vadný výrobek zakoupil. Výrobek, na nějž je uplatňován nárok z odpovědnosti za vady, musí být předložen včetně předtištěného reklamačního formuláře Distributora, úplně a osobně vyplněného a podepsaného zákazníkem, a dokladu o koupi zboží.

9. Nároky z odpovědnosti za vady, které přesahují obecnou úpravu podle platného práva, nepřecházejí s vlastnictvím výrobku na dalšího majitele.

10. Distributor není povinen plnit z uplatněného práva z odpovědnosti za vady, pokud výrobek:

a) byl poškozen neodbornou montáží, neodborným používáním nebo zacházením jako např. nedodržováním předepsaného huštění, překračováním přípustného zatížení anebo rychlosti jízdy či jinými vlivy, např. mechanickým poškozením, pořezáním, nastřelováním hrotů atd.

b) byl třetí osobou opravován, protektorován, renovován, nebo na něm byl změněn dezén

c) byl mechanicky zbaven výrobního čísla

d) byl na poškozeném místě již opraven osobou, jež k této opravě nebyla pověřena Distributorem.