Úvod > Obchodní podmínky
 

Obchodní podmínky

spinner

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky, dále jen „VOP“, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím internetového serveru www.pneuvbrne.cz mezi společností  BEZO s.r.o. se sídlem Minská 217/61, 616 00 Brno zapsanou u KS v Brně, oddíl C, vložka 8370, IČ: 46982418, DIČ: CZ46982418  (dále jen jako „prodávající“) a zákazníkem (dále jen jako„kupující“). Tyto obchodní podmínky platí pro zboží uvedené v katalogu tohoto internetového obchodu.

II. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

Obchodní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká na základě elektronické objednávky. Objednávka je považována za návrh kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy kupující převezme objednané zboží. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu potvrzení o doručení jeho objednávky e-mailem. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Kupující je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním elektronickou poštou na adresu prodávajícího uvedenou na příslušném serveru. Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu. Při objednávce, jejíž hodnota je vyšší než 3.000,- Kč , nebo váhový limit zásilky překročí 50 kg, si prodávající vyhrazuje právo  požadovat potvrzení objednávky kupujícím, například telefonicky, nebo e-mailem. Odmítne-li kupující objednávku potvrdit obratem, považuje se celá objednávka za neplatnou. Podstatnými náležitostmi objednávky jsou údaje označené v objednávce za povinné. Jedná se zejména o jméno a příjmení, případně obchodní firma kupujícího, dále bydliště, dodací a fakturační adresa, IČ je-li kupující podnikatelem, email kupujícího, druh zboží a jeho množství. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit objednavateli k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu.

III. DODACÍ PODMÍNKY 

Místem plnění kupní smlouvy je sídlo společnosti, registrovaná provozovna nebo bydliště, jehož adresa je uvedena kupujícím v objednávce. Za dodání zboží se považuje osobní převzetí zboží kupujícím. Vlastnické právo ke zboží vzniká uhrazením kupní částky včetně příslušenství (tzn. dobravné, balné ...). Prodávající předá zboží dopravci nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky, pokud je zboží skladem. Pokud vyřízení objednávky trvá delší dobu, může zákazník zaslat dotaz na emailovou adresu info@pneuvbrne.cz ,  kde mu prodávající podá informaci o aktuálním stavu objednávky. Kupující má možnost se zaregistrovat v internetovém obchodě prodávajícího. V případě platby převodním příkazem je zboží expedováno do dvou pracovních dnů po připsání částky na účet prodávajícího v případě, že je zboží skladem.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny uvedené na webových stránkách www.pneuvbrne.cz , resp. na všech internetových stránkách společnosti BEZO s.r.o. jsou platné v okamžiku objednání a jsou vyznačeny pro příslušný druh zboží na internetových stránkách i faktuře. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Prodávající si připočítá k ceně zboží náklady na dopravu (poštovné, balné, doběrečné …), tzv. dopravné , které je účtováno dle aktuální nabídky. Při opětovném zasílání zboží, které bylo vráceno jako „nevyzvednuto“ účtujeme manipulační poplatek 100 Kč. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad. Kupní cena je splatná oproti převzetí zboží od dopravce.

V. DOPRAVNÍ PODMÍNKY A POŠTOVNÉ

Doprava je realizována pomocí třetí osoby (dopravce) a to v rámci území ČR a SLOVENSKA s váhovým limitem do 50 kg. Doprava zboží nad tento váhový limit, nebo doprava zboží mimo území ČR bude vždy sjednána individuelně a oznámena kupujícímu k odsouhlasení. Za poškození zboží během dopravy ručí dopravce. Při opětovném zasílání zboží, které bylo vráceno jako "nevyzvednuto" účtujeme poplatek 100 Kč. Doporučujeme si při přebírání zboží od dopravce zkontrolovat, zda není dodávka poškozena a v případě poškození obalu nebo zboží ji okamžitě u dopravce reklamovat. Nepřebírejte od dopravce poškozené zboží. Prodávající neručí za poškození zboží dopravcem. Zboží si kupující může vyzvednout také osobně v  provozovnách společnosti, přičemž prodávající informuje kupujícího o jeho připravenosti. Není li dohodnuto jinak, je dopravné  účtováno dle aktuální nabídky.

VI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Prodávající poskytuje na dodané zboží fyzickým osobám záruku stanovenou občanským zákoníkem. Osoby  podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo osoby podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů se řídí obchodním zákoníkem. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením. Záruka se nevztahuje na zboží poškozené dopravou - za toto poškození ručí a odpovídá dopravce.

VII. VRÁCENÍ ZBOŽÍ A REKLAMACE

Kupující je povinen doručit reklamované zboží na provozovnu prodávajícího. K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nákupu – faktura a podrobný popis závady. Reklamované zboží resp. výrobek musí být  kompletní včetně příslušenství. Prodávající se musí vyjádřit k reklamaci kladně či záporně nejpozději do lhůty dané zákonem tj. do 30 dnů od převzetí reklamace. Prodávající posuzuje reklamaci na základě pokynů stanovených výrobcem zboží, nebo jeho  dodavatelem. Prodávající může odeslat zboží k posouzení výrobci, popřípadě na odborné posouzení. V případě uznání reklamace odešle prodávající nové nebo opravené zboží kupujícímu a kupující nehradí náklady na dopravu. V případě neoprávněné reklamace hradí kupující náklady na dopravu včetně ostatních nákladů vzniklých k posouzení reklamace. Pro účely podání reklamace je závazný REKLAMAČNÍ ŘÁD, který je pro kupující k dispozici na provozovnách prodávajícího, nebo na stránkách www.pneuvbrne.cz .

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v databázi prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat. Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje o kupujícím třetím osobám.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě, že kupující po obdržení zboží zjistí, že mu zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14  kalendářních dnů od převzetí plnění kupní smlouvy a to bez udání důvodu. Kupující je však povinen při využití tohoto práva na vlastní náklady doručit v této lhůtě předmět plnění kupní smlouvy do provozovny prodávajícího a o této skutečnosti neprodleně informovat prodávajícího prostřednictvím emailu info@pneuvbrne.cz či telefonicky, dále je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady na zaslání zboží, náklady na balné resp. dopravné a to v plné výši tak, jak bylo uvedeno v kupní smlouvě – faktuře. Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy v případě, pokud  je zboží poškozeno,  pokud je  zboží opotřebeno,  nebo pokud by nebyl výrobek kompletní včetně příslušenství.

X. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

V souladu s platností zákona č. 378/2015 může kupující a to v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, řešit spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito smluvními vztahy i mimosoudně, a to u České obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Tím není dotčena možnost spotřebitelů uplatňovat své nároky soudní cestou.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího www.pneuvbrne.cz v den odeslání elektronické objednávky. Podmínky, které nejsou výše specifikovány se pro fyzické osoby dále řídí občanským zákoníkem, pro  osoby  podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo osoby podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů se řídí obchodním zákoníkem. Odesláním své elektronické objednávky kupující  potvrzuje, že se  s těmito obchodními podmínkami seznámil,  že jim porozuměl v celém rozsahu a že  bez výhrad souhlasí s těmito podmínkami, což stvrzuje podáním své závazné objednávky.
 
Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost od 30.4.2016.